Bhubaneswar Hatchery

Amrit Breeder Farms Pvt. Ltd.
c/o Bhubaneswar Hatcheries
Pvt. Ltd.
11/12 Industrial Estate
Bhagalpur Pathar Para
Bhubaneswar 751019
Odisha
Ph : +91-99372-86361